Statushouders willen meedoen

Statushouders willen meedoen in onze samenleving: door vrienden te maken, een netwerk op te bouwen, activiteiten te ondernemen, een opleiding te volgen of door (vrijwilligers)werk. Een volwaardige, zelfstandige plek in de samenleving is het uiteindelijke doel. De opgebouwde ervaring en de samenwerking bij We Willen Wat Doen met inwoners, organisaties en bedrijven zetten we in voor statushouders. 

 

Hoe doen statushouders mee?

WELLZO organiseert samen met Vluchtelingenwerk een aantal activiteiten.

 

Groepsbijeenkomsten

Maandelijks wordt tijdens een groepsbijeenkomst met statushouders gekeken voor welke activiteiten belangstelling is. Dat kan zijn op het gebied van Nederlandse les (aanvullend op de inburgeringscursus), het vinden van (vrijwilligers)werk, sport of andere dagbesteding zoals bijvoorbeeld muziek, koken, handenarbeid of tuinieren. WELLZO koppelt dan de vraag aan het aanbod, als het even kan in de eigen wijk, zodat het de integratie ten goede komt.

 

  Foto: Simon van der Woude

 

Persoonlijk plan

Met een aantal statushouders wordt daarnaast een persoonlijk plan gemaakt en ingezet op het realiseren van de doelen uit dat plan. Het persoonlijke plan is gericht op participatie/integratie in de samenleving. De statushouder wordt hierbij 1,5 jaar begeleid door een getrainde vrijwilliger.

 

Leerbedrijf

WELLZO is samen met Stenden, NHL en het Friesland College een leerbedrijf gestart. In dit leerbedrijf kunnen studenten praktijkervaring op doen gericht op het thema statushouders. Studenten van verschillende jaargangen en opleidingen leveren met hun creatieve ideeën en frisse blik input in de uitvoering van het project Statushouders. Ze draaien mee in de groepsbijeenkomsten, voeren gesprekken en ontwikkelen praktische dingen zoals intake-formulieren en activiteitenlijsten.

 

Samenwerking met partnerorganisaties

Voor de uitvoering van dit project wordt samenwerking gezocht met een grote verscheidenheid aan bestaande partnerorganisaties en natuurlijk ook met nieuwe partners.

Organisaties die mee werken om statushouders een vrijwilligerswerkplek of snuffelstage aan te bieden worden gefaciliteerd. Dat bestaat uit een aanbod van een training hoe om te gaan met vluchtelingen en het beantwoorden van de vraag wat er nodig is om dit te realiseren.

Ook burgerinitiatieven zijn van harte welkom. Statushouders willen graag contact met de Leeuwarder bevolking. Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijke maaltijden en activiteiten. WELLZO brengt daarin vraag en aanbod bij elkaar.

 

Drie teams binnen WELLZO leveren aan dit project een bijdrage: team Statushouders en Vluchtelingen, team Vrijwilligerswerk en team Participatie. In 2017 wordt dit project – als de gemeente akkoord gaat – voortgezet en uitgebreid.

 

Wat is een statushouder:

Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen worden ook wel statushouders genoemd (bron: rijksoverheid.nl).